Vraagbaak

Stel uw vraag aan de auteur!

Vragen die voor andere lezers ook interessant zijn, worden gratis beantwoord. Ook korte vragen worden gratis beantwoord. Deze vragen en antwoorden kunnen (anoniem) op de site gepubliceerd worden.

Als een vraag op een specifieke situatie is gericht (die niet voor veel andere lezers interessant is) en de beantwoording veel tijd kost, kan de vraag tegen een vergoeding worden beantwoord. In dat geval neemt de auteur eerst contact met u op. Tip: In het algemeen zullen de kosten van deze bijstand door de vereniging of stichting kunnen worden betaald.

Antwoorden op vragen van kascommissies

In onze VvE is het de gewoonte dat de VvE-beheerder de administratie meeneemt naar de jaarvergadering en dat de kascommissie dan één uur vóór die vergadering de gelegenheid heeft om de jaarrekening te controleren. Is dit wel een normale gang van zaken?

Dit is zeker geen goede gang van zaken. Behalve bij een wel heel kleine VvE is een uur gewoon veel te kort om een gedegen controle uit te kunnen voeren. Het is ook verstandig om altijd minstens enkele weken vóór de jaarvergadering de controle te verrichten, zodat eventueel geconstateerde fouten kunnen worden besproken en gecorrigeerd. Op het moment dat de jaarrekening naar de leden wordt verstuurd, moet de controle al afgerond zijn en moeten de bevindingen al met de VvE-beheerder én met het bestuur zijn besproken.

Onze (studenten)vereniging ontvangt jaarlijks behoorlijk wat sponsorgeld. Moet daarover omzetbelasting worden afgedragen?

Sponsoring houdt in dat de vereniging geld of goederen van de sponsor ontvangt, in ruil voor een tegenprestatie. Die tegenprestatie wordt door de belastingdienst gezien als een “dienst”. En over diensten moet omzetbelasting (BTW) berekend worden.

Maar er geldt een vrijstelling voor verenigingen in het geval dat de inkomsten uit sponsoring samen met de inkomsten uit andere fondsenwervende diensten onder de grens van € 31.765 blijven.

Dit jaar ben ik voor het eerst lid van een kascommissie, samen met iemand die al jaren kascommissielid is. We hebben alleen wat bankafschriften doorgebladerd en toen verklaarde het andere kascommissielid dat alles akkoord was. Ik ben het daar eigenlijk niet mee eens.

Op de algemene ledenvergadering zal de kascommissie als geheel verslag moeten uitbrengen. Als u vindt dat er niet goed is gecontroleerd, zal de controle moeten worden overgedaan. Probeert u met uw medekascommissielid overeenstemming te krijgen over wat wel en wat niet moet worden gecontroleerd. Daarbij kunnen de checklists in de Kascommissiegids u ongetwijfeld helpen!

Moet ik als lid van de kascommissie alle facturen van het hele jaar controleren?

Nee, dat is niet nodig! Het doel van de controle door de kascommissie is vast te stellen dat het beeld van de jaarrekening correct is. Het is niet nodig dat alle bedragen in de jaarrekening tot op de cent nauwkeurig kloppen, met andere woorden u hoeft niet naar 100% zekerheid te streven.
Bovendien start u de controle altijd met een cijferbeoordeling. Als de hoogte van een bepaalde kostenpost in lijn ligt met dezelfde kosten over het vorig jaar en met de begroting, kan dat aanleiding zijn om daar verder geen aandacht meer aan te besteden.

Is het nodig dat ik als lid van de kascommissie alle ontvangen contributie-betalingen controleer door alle dagafschriften van de bank na te lopen?

U kunt de in de jaarrekening verantwoorde contributie eenvoudiger controleren: vermenigvuldig het aantal leden met de jaarcontributie per lid (per ledencategorie). De uitkomst moet in principe gelijk zijn aan het bedrag in de jaarrekening. Als de penningmeester elektronisch bankiert, kunt u hem ook vragen om een selectie te maken van alle ontvangen contributies en het totaalbedrag van deze selectie vergelijken met de in de jaarrekening verantwoorde contributie.

En hoe controleer ik dan de contributie die contant betaald is?

Zie het antwoord op de vorige vraag: vermenigvuldig het aantal leden met de jaarcontributie per lid (per ledencategorie).

Ik ben lid van een kascommissie. Maar het bestuur wil notulen van de bestuursvergaderingen niet aan de kascommissie ter inzage geven.

Het bestuur is wettelijk verplicht om de kascommissie “alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen …. en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen” (art. 48 lid 2 Boek 2 Burgerlijk Wetboek). U kunt het bestuur dus wijzen op deze wettelijke verplichting. Waarschijnlijk begrijpt het bestuur ook niet waarom u de notulen ter inzage wilt hebben; probeer daarom ook uit te leggen waarvoor u de notulen nodig heeft en dat een goede kascontrole zeker ook in het belang van het bestuur is!

De kascommissiegids 

 Voor Verenigingen en Stichtingen

De kascommissiegids 

Speciale editie voor Verenigingen van Eigenaars

Financiën van de VvE

Gids voor Bestuurders en Appartementseigenaren

Drs. Maarten den Ouden

Auteur

Drs. Maarten den Ouden is bedrijfseconoom en controle-expert. Hij volgde de postdoctorale studie tot registeraccountant aan de Vrije Universiteit en was onder meer manager Interne Controle bij de Postbank en manager Interne Accountantsdienst bij Postkantoren BV. In het voortgezet onderwijs is hij werkzaam geweest als docent economie en management en organisatie.

Maarten den Ouden was docent bij de docentenopleiding voor de cursussen Bestuurskader van de Nederlandse Sport Federatie en lid van de redactiecommissie van de serie “De moderne sportvereniging”. In het verenigingsleven heeft hij verschillende functies bekleed.